I Definicje regulaminowe

Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poprzez pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie należy odpowiednio rozumieć:
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
2) STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie; 
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI –  formy składania zamówień na odległość; 
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.shop.artdevivre.pl;
6) SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca działający pod firmą:

KRZYSZTOF GAWKOWSKI ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła, NIP PL9520003647, numer telefonu kontaktowego: 609329967, adres e-mail: kg@artdevivre.pl
7) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl
8) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl;
10) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki;
11) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
12) KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.shop.artdevivre.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
13) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym www.shop.artdevivre.pl
14) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;
15)  PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
16) FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
17) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
18) DOKUMENT SPRZEDAŻY  - faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań klienta;
19) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
20) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
21) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
22) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu;
23) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez klienta produkt;      
24) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
25) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
26) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu; 
27) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
28) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;
29) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
30) PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II Postanowienia wstępne

1) Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2) Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.shop.artdevivre.pl wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.shop.artdevivre.pl bez zgody właściciela są zabronione.
3) Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shop.artdevivre.pl Przedsiębiorca działający pod firmą:

KRZYSZTOF GAWKOWSKI ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła, NIP PL9520003647, numer telefonu kontaktowego: 609329967, adres e-mail: kg@artdevivre.pl

 4) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl jest sprzedaż detaliczna artykułów wyposażenia wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
5) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 
6) W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin. 
7) Treść regulaminu, w przypadku braku decyzji o negocjacji innych warunków, stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby. 
8) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.). Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 
10) Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.shop.artdevivre.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt zgodny z umową.  
11) Ceny podane na stronie sklepu www.shop.artdevivre.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
12) Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową www.shop.artdevivre.pl

13) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez klienta powoduje ponoszenie przez klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
14) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).

15) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
16) Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, iż wygląd sprzedawanych towarów (w szczególności ich kolory, odcienie itp.) prezentowane za pośrednictwem sieci Internet mogą w sposób nieznaczny odbiegać od rzeczywistego wyglądu sprzedawanych towarów.

III Procedura rejestracji

1) Rejestracja w sklepie internetowym www.shop.artdevivre.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz umożliwienia Sprzedawcy realizacji przyszłych zamówień powinien podać następujące dane: 
 b) Nazwisko,
 c) Adres,
 d) E-mail,
 e) Hasło.
3) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
4) W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
5) W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu. 
6) Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia.

IV Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży


1) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
2) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez klienta.
3) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.eplytki.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia. 
4) W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu i dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia ani dokonaniem rezerwacji. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
5) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób przesyłki i formę płatności oraz wskazać dane do wysyłki. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
6) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Zamówienie podlega weryfikacji, o czym Klient jest informowany niezwłocznie drogą mailową. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub święto zostanie zweryfikowane w ciągu trzech dni roboczych. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sprzedającego, że zamówienie przeszło weryfikację i zostało skompletowane (Kupujący otrzymuje informację o statusie „Towar w drodze”).
7) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta. Wysyłka towaru dostępnego w magazynie wynosi 2-3 dni robocze, a w przypadku towarów na indywidualne zamówienie lub towarów niedostępnych w magazynie czas realizacji dostawy podany Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
8) Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
9) Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
10) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V Zapłata ceny za towar

1) Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 
2) Sklep przewiduje następujące formy płatności:
 a) przedpłata - płatność przelewem na konto Sprzedawcy lub w oddziale banku
na konto:
20 9068 1013 0000 0000 0215 0798 ; KRZYSZTOF GAWKOWSKI ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła
        podając w tytule przelewu numer zamówienia,
 b) szybka płatność -………………….
 c) płatność zaliczkowa/dopłata  w przypadku zamówień z długim terminem produkcji.
3) W przypadku towarów, których wartość przekracza 30 000 zł forma płatności jest ustalana z klientem indywidualnie. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty preferowaną formą zapłaty jest przelew na konto bankowe Sprzedawcy, lub przez platformę płatniczą …………………
4) Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wartości zamówienia, rodzaju towaru, magazynu z którego towar jest wysyłany oraz innych parametrów. Naliczana jest w momencie dodawania produktów do koszyka.
5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. W takim przypadku Sprzedawca w toku weryfikacji zamówienia i przed jego potwierdzeniem poinformuje Klienta o nowej cenie towaru. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po akceptacji przez Klienta nowej ceny Produktu.  Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka. 
7) W przypadku towarów oznaczonych jako PROMOCJA lub WYPRZEDAŻ cena towaru obowiązuje tylko do wysokości stanu magazynowego w magazynie który robi promocję lub wyprzedaje końcówki towarów. Ta sama zasada obowiązuje towary w drugim i trzecim gatunku.


VI Realizacja dostawy - informacje

1) Dostawa następuje na znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej adres wskazany przez klienta w zamówieniu.
2) Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez klienta w KOSZYKU.
3) Koszt dostawy - Obsługa logistyczna zamówienia - uzależniony jest od wagi przesyłki i jest automatycznie wyliczany w momencie składania zamówienia.
4) Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na kliencie. 
5) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
6) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, Schenker, JAS-FBG, Raben i GEODIS .

7) Klient może wybrać również inną opcję odbioru towarów kupowanych w Sklepie jeżeli taka opcja wystąpi przy zakupionym towarze i będzie widoczna w KOSZYKU.

8) Sprzedawca zastrzega, iż opcja osobistego odbioru towarów kupowanych w sklepie jest możliwa wyłącznie w stosunku do towarów, którym Sprzedawca przyznał opcję „odbiór osobisty”.
9) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.
10) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

11) Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie.
12) Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się  jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą w terminie do 5 dni od dostawy .
13) Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w terminie do 5 dni od dostawy .

14) Klient jest świadomy że dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca. W przypadku braku możliwości dostawy powyższym samochodem przy dostępności usługi na danym terenie, istnieje możliwość dostawy mniejszym autem co jest dodatkowo płatne oraz wyceniane indywidualnie przez spedycję w miarę dostępności wspomnianej usługi na danym terenie. Nie ma gwarancji że takowa dostawa mniejszym samochodem będzie możliwa w każdym przypadku.

15) Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku samodzielnego skorzystania poprzez bezpośredni kontakt z firmą kurierską z możliwości zmiany wyznaczonego uprzednio terminu dostawy (w tym godziny lub przedziału godzinowego) mogą zostać doliczone przez firmę kurierską dodatkowe koszty dostawy. Klient zobowiązany jest zapłacić dodatkowe koszty dostawy samodzielnie w uzgodnieniu z firmą kurierską. Jeżeli dodatkowymi kosztami zostanie jednak następnie obciążony Sprzedawca, może on domagać się ich zwrotu od Klienta.VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1) Konsument na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać
drogą elektroniczną na adres: 
shop@artdevivre.pl bądź listownie na adres:
 ART  DE VIVRE ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta w informacji mailowej zawierającej potwierdzenie zamówienia/potwierdzenie wysyłki towaru. Oświadczenie o odstąpieniu może być także złożone w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

3) Adres, pod który należy odesłać zwracane towary wskazywany jest w wiadomości e-mail wysyłanej Klientowi przez Sklep po złożeniu oświadczenia "odstąpienia od umowy". 
4) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, klienta będącego konsumentem prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
5) Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 
6) W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar musi być dostarczony w stanie nie uszkodzonym .
8) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy o prawach konsumenta: „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.” W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu mogą różnić się i mogą być wyższe od kosztów dostawy Produktów do Klienta organizowanej przez Sprzedawcę. Koszty zwrotu mogą być uzależnione w szczególności od wagi Produktów, ich kształtu i rozmiarów  lub odległości do miejsca zwrotu a także rodzaju firmy transportowej
9) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy o prawach konsumenta).

10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania, charakteru, cech produktów.

11) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: 
 a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 b) w przypadku wybrania przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 c) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10 powyżej;


12) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
13) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
14) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
15) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
16) Wraz z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje klienta o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
17) W przypadku odstąpienia przez konsumenta od kredytu konsumenckiego (w przypadku wyboru przez konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od konsumenta zapłaty ceny za zakupiony produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą. 
18) Konsument, w sytuacji zawarcia umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup produktu, będącego przedmiotem umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy konsumentem a kredytodawcą. 
19) Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia w szczególności w odniesieniu do umów: 

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonywana na spersonalizowane zamówienie Konsumenta: wymiary, kolor, wykończenia,  funkcje.

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

20) Postanowienia zawarte w rozdziale VII stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

21) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi nie będącemu jednocześnie konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą. 

VIII Reklamacje

1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz  w przypadku braku zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie braku zgodności Produktu z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia  przewidziane w powołanych powyżej przepisach.

2) Ewentualną Reklamację dotyczącą zgodności Produktu z umową lub niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy należy zgłosić w formie pisemnej na adres: ART DE VIVRE ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła

3) Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej niezgodności lub innego naruszenia. Do Reklamacji należy załączyć potwierdzenie zakupu Produktu
4) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione. 
5) W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

6) Postanowienia zawarte w rozdziale w pkt 1), 2) i 3) stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

IX Gwarancja

1) Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
2) Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
3) Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

X Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: 
 a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 c) umożliwienie złożenia zapytania poprzez odpowiedni formularz.
2) Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
3) Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierane są na czas nieoznaczony.
4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia lub zapytania o produkcie poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
5) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 
8) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
9) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
10) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 (siedmiu) dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
11) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
12) Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie. 

 

XI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

1)     Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), Sprzedawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z klientami będącymi konsumentami.

2)    Szczegółowe informacje odnoszące się do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz praw przysługujących konsumentom znajdują się pod wskazanymi niżej adresami stron internetowych:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3)    W przypadku zaistnienia sporu między klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, klient będący konsumentem:

a)     może zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą.

b)     może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

c)     może zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

d)     może zwrócić się o pomoc do jednego z podmiotów uprawnionych czyli organizacji zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów uprawnionych dostępny jest pod adresem

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

4)    Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution działającej na terytorium Unii Europejskiej). Dostęp do  tej platformy znajduje się pod adresem internetowym

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. XII Postanowienia końcowe


1) Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto. 
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy
5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 a) infolinia: +48 609 329 967
 b) e-mail: shop@artdevivre.pl
 c)  pisemnie na adres: ART. DE VIVRE 05-077 Warszawa ,ul. Zamienna 13
6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.shop.artdevivre.
7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8) Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.shop.artdevivre., nazwa sklepu internetowego www.shop.artdevivre.oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.